• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

49952 ยอดเข้าชม

พมจ.ตรัง แจ้งให้ผู้ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาเพิ่มเติมแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น10

12 ก.ค. 2561 72

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง ขอเชิญเด็กและเยาวชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเชิดชูเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน10

29 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
รัฐบาลเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน สนองตอบต่อเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของ สังคมสูงวัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุว่า เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุเพราะแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นต้องใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนานขึ้นแต่รายได้จากการทำงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานเพราะสุขภาพในวัย 60 ขึ้นไปในปัจจุบันแข็งแรงกว่าในสมัยก่อน และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงานใหม่และแรงงานอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การให้ผู้สูงอายุอยู่ทำงานมากขึ้นหรือนานขึ้น เป็นการช่วยรักษาขนาดกำลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ10

29 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม